Vägmarkeringar – viktiga riktlinjer för säker trafik

14 februari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Vägmarkeringar är en fundamental del av vägtrafiksystemet, en tyst guide som hjälper till att organisera och säkerställa ett smidigt flöde av trafik samt att förhindra olyckor. Dessa vita och gula linjer på vägytan kan lätt tas för givet, men de spelar en kritisk roll i vår dagliga navigering på vägarna. Från att skilja körfält åt, till att varna för faror och informera om förbudszoner, är vägmarkeringar viktiga för alla trafikanter. Det är därför viktigt att förstå deras betydelse och funktion för att kunna framföra våra fordon på ett ansvarsfullt och lagligt vis.

Typer av vägmarkeringar och deras betydelse

Vägmarkeringar kan delas in i olika kategorier beroende på deras syfte och placering på vägen. Låt oss titta närmare på några av de mest grundläggande och viktiga typarna.

Längsgående markeringar

Dessa markeringar löper parallellt med vägens riktning och deras främsta syfte är att skilja trafikströmmar åt. På tvåfältsvägar är det vanligtvis en kontinuerlig linje som betecknar att det inte är tillåtet att köra om, medan en streckad linje indikerar att omkörning är tillåten när vägen är fri från mötande trafik. Dubbla linjer förstärker omkörningsförbudet ytterligare.

Tvärgående markeringar

Tvärgående linjer är oftast placerade vid vägkorsningar och övergångsställen och de uppmärksammar föraren att försiktighet krävs eller att det är dags att stanna. Exempel på sådana är stopplinjer vid korsningar och linjer för fotgängarövergångar.

Symboler och textmarkeringar

Vissa vägmarkeringar inkluderar text och symboler för att ge ytterligare anvisningar eller information. Dessa kan ange t.ex. bussfiler, hastighetsbegränsningar eller ge anvisning om särskilda förhållanden som råder på vägen framför, såsom vägarbeten.

Specialmarkeringar

Dessa markeringar används för att betona särskilda omständigheter eller förbättra säkerheten ytterligare. Exempel inkluderar rutor på vägen som visar att du inte får blockera området (ofta vid korsningar), samt vibrationslinjer som varnar föraren om att fordonet är på väg att lämna vägen.

vägmarkeringar

Underhåll och innovation

Vägmarkeringar kräver löpande underhåll för att de ska förbli synliga och effektiva. Väder, trafik och andra faktorer kan leda till slitage och blekning. Innovationer inom materialteknologi har lett till framsteg som kontrasterande färger för att öka synligheten under dåligt väder, samt termoplastiska markeringar som har längre livslängd och bättre reflektivitet.

Reflekterande material

För att förbättra nattsynen, används idag oftast reflekterande material i vägmarkeringar. Dessa material reflekterar ljuset från fordonens strålkastare, vilket gör att markeringarna lyser upp och blir väl synliga i mörkret.

Övervakning och förnyelse

Regelbunden kontroll och underhåll av vägmarkeringar är viktigt för trafiksäkerheten. Myndigheter och väghållningsföretag använder sig av olika metoder för att övervaka markeringarnas skick och utför förnyelsearbete vid behov.

Vägmarkeringar och regelverk

För att vägmarkeringar ska vara effektiva, måste de följa etablerade standarder och regelverk som säkerställer konsekvens och förståelse över hela landet. I Sverige är det Transportstyrelsen som har ansvar för dessa regler och hur vägmarkeringar ska utformas och placeras.

Sammanhållna riktlinjer

Det är viktigt att alla vägmarkeringar följer samma utformning och innebörd för att undvika förvirring. Därför finns det tydliga regelverk och standarder som måste följas för att säkerställa konsekvens i vägmarkeringarnas utformning över hela Sverige.